SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, z.s. ZMĚNILO NÁZEV NA SÍŤ AKTÉRŮ PRO DOMOV, Z.S.

Sídlo: Kollárova 450/16 , Ostrava 709 00
napište nám: info@azylovedomy.cz
bankovní účet: 2800835814/2010
datová schránka: erfabby
IČ: 49276077Newsletter S.A.D.

STRÁNKY NEJSOU AKTUALIZOVÁNY, PŘIPRAVUJEME PRO VÁS NOVÝ WEB

Newsletter - podzim 2014

Vážení členové Sdružení azylových domů,

přejeme Vám krásné podzimní dny a přikládáme přehled důležitých událostí. Závěr roku se nese zejména v duchu legislativních změn a přípravy plánu legislativních prací pro příští rok. Řada těchto změn je významná pro poskytovatele sociálních služeb a pro jejich klienty. Předkládáme Vám proto jejich souhrn, ve kterém již schválené právní předpisy najdete v přílohách, návrhy v připomínkovém řízení si můžete v případě zájmu vyžádat v S.A.D. a spolu s věcnými záměry a plány je pro Vás budeme i dále sledovat. Ve druhé části Newsletteru se opět vracíme k tématu návrhu profesního zákona, s nímž se na nás také v posledních dnech častěji obracíte. V přílohách najdete jak aktuální dokumenty, tak stanovisko, které k věcnému záměru zaujal Výbor S.A.D. dne 7. 11. 2014.

1. Legislativní změny:


A) Zákon o sociálních službách

Parlament ČR se usnesl na změně zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh najdete v příloze č. 1. Ve shodném znění byl následně 22. 10. 2014 schválen Senátem a 6. 11. 2014 podepsán prezidentem. Novelou došlo zejména k:
• převedení inspekcí kvality na MPSV
• vymezení pojmů síť sociálních služeb a střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
• odmítnutí poskytnout službu nastaveno jako správní delikt (mimo zákon. důvody)
• většímu důrazu na spolupráci obcí a kraje při plánování sociálních služeb
• fixaci poměrů směrných čísel pro jednotlivé kraje
• úpravě náležitostí žádosti kraje o dotaci.

B) Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Zákon upravuje podmínky, za nichž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, podmínky pro získání oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a s tím spojený výkon veřejné správy. Definice služby péče o dítě v dětské skupině („činnost spočívající v pravidelné péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a která je zaměřena na zajištění potřeb dítěte a na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte“) zasahuje široké spektrum aktivit od firemních školek, dětských klubů a center, nízkoprahových předškolních zařízení po tzv. lesní školky. Pohled na dopady zákona ze strany některých zřizovatelů těchto zařízení si můžete přečíst zde: http://www.clovekvtisni.cz/cs/tiskove-zpravy/5-duvodu-proc-zakon-o-detske-skupine-zlikviduje-peci-o-predskolni-deti, stanovisko ministryně práce a sociálních věcí naopak zde: http://www.mpsv.cz/cs/19454. Návrh zákona vrácený sněmovně prezidentem republiky najdete v příloze č. 2. Poslanecká sněmovna setrvala na tomto znění a veto přehlasovala, nicméně již v tuto chvíli připravuje novelizaci, která by měla umožnit volitelné registrace poskytovatele, a tedy možnost se tvrdým hygienickým a prostorovým podmínkám vyhnout, specifikuje benefity (úlevy jen pro registrované) a vypouští přechodnou roční lhůtu pro registraci.

C) Připomínková řízení:
- Od 7.11.2014 probíhá připomínkové řízení Návrhu nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Připomínkové řízení probíhá do 1. 12. 2014.
- 12.11.2014 bylo zahájeno připomínkové řízení Souhrnné zprávy za rok 2013 o plnění Národního akčního plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014. Ukončeno bude 27. 11. 2014.
- Ministerstvo spravedlnosti předkládá do připomínkového řízení Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2009 Sb. o základních registrech, ve zněních pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. Mezi nejdůležitější změny, které přináší předkládaný návrh zákona, patří:
1. úprava předpokladů pro zaměstnávání osob starších 15 let,
2. úprava podmínek pro rozhodování o omezení svéprávnosti fyzických osob a prodloužení doby, po jejímž uplynutí se osoby, které byly takto dříve omezeny nebo zbaveny svéprávnosti, stanou automaticky plně svéprávnými,
3. umožnění opětovného svěřování dětí do tzv. Klokánků, nežli okamžité nařízení ústavní výchovy po uplynutí šesti měsíců, na něž může být nejdéle dítě do takového zařízení svěřeno,
4. zavedení odpovědnosti posledního vlastníka věci nebo zvířete, jež byly opuštěny,
5. zavedení evidence svěřenských fondů,
6. zrušení požadavku úpravy podmínek, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, a podrobnější úpravu práv a povinností člena bytového družstva spojených s právem na uzavření této smlouvy a práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu, jakožto obligatorní náležitosti stanov družstva.
Připomínkové řízení probíhá do 8. 12. 2014.
- k připomínkovému řízení je určen také Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k otázce vězeňství. Podnět navrhuje zajistit všem vězněným osobám možnost sprchovat se v teplé vodě nejméně 2xtýdně a zaměřuje se též na kvalitnější stravování. Rada si vyhrazuje právo být každoročně informována o vývoji sebevražedného a sebepoškozujícího jednání, jakož i o opatřeních k zamezení sebevražednosti a násilí mezi vězni. Pozornost je věnována i řešení problému neúspěšné resocializace osob po výkonu trestu odnětí svobody. Podmínkou úspěšné resocializace je vyřešení tzv. dluhové spirály a s tím úzce souvisí i nespravedlivý způsob odměňování pracujících vězňů. Materiál proto podporuje myšlenku, že za stejnou práci náleží stejná odměna, a odnětí svobody na tom nic nemění. Novelizací nařízení vlády č. 365/1999 Sb. má být zaveden mechanismus navyšování odměn pro vězněné osoby zařazené do zaměstnání, což má prospět nejen odsouzeným, ale i poškozeným, kteří dosud marně čekají na vyřízení svých pohledávek. Návrh rovněž reaguje na fakt, že ČR nadále patří v Evropě mezi státy s nejvyšším počtem vězněných osob na 100.000 obyvatel, v prvním kroku analýzou fungování alternativních trestů a dopadů nového trestního zákoníku, na jejímž základě lze očekávat předložení návrhů opatření vedoucích ke snížení vězeňské populace v České republice.
Připomínkové řízení končí 20.11.2014.

D) Věcné záměry a plány:
- Dále se jedná o návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. Cílem návrhu, spočívajícím v novelizaci stávajících právních předpisů v gesci Ministerstva vnitra (zejm. zákona o obcích), je zkvalitnit výkon veřejného opatrovnictví obcemi, a to prostřednictvím zajištění jeho financování státem, nastavením kvalifikačních požadavků na fyzické osoby fakticky vykonávající veřejné opatrovnictví a umožněním přenosu funkce veřejného opatrovníka na obec s vhodnějšími podmínkami pro její výkon, tj. obec III. typu,
- o návrhu Věcného záměru zákona o státem zajištěné právní pomoci, který má zajistit sjednocení roztříštěné právní úpravy poskytování právní pomoci. Cílem je vytvořit systém poskytování právní pomoci a zabezpečit její poskytování fyzickým osobám i právnickým osobám, které v důsledku své materiální potřebnosti nemohou využívat právní služby k tomu, aby mohly ochránit svá práva. Jedná se o provedení ústavního práva, jež vyplývá z čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.
Do Plánu legislativních prací vlády na rok 2015 se dále navrhuje mj.:
- věcný záměr zákona o dobrovolnictví, který má mít dopad na co nejširší oblast dobrovolnictví, odstranit nedostatky stávající právní úpravy a lépe vymezit dobrovolnické činnosti tak, aby nemohlo docházet k zneužívání tohoto institutu;
- věcný záměr zákona o sociálních pracovnících, jehož cílem má být podpora odborného statusu sociálních pracovníků a prestiže oboru sociální práce a dále zřízení profesní komory sociálních pracovníků – dále viz. bod 2 Newsletteru;
- věcný záměr zákona o podpoře rodin, náhradní rodinné péči a systému ochrany práv dětí, který má zajistit komplexní právní úpravu, zahrnující nastavení základních principů práce systému ochrany dětí, mechanismy podpory rodin, zakotvení sítě služeb pro rodiny s dětmi, systém náhradní rodinné péče, činnost ochrany veřejné správy v oblasti ochrany práv dětí a pravidla činnosti nestátních poskytovatelů služeb pro děti a rodiny;
- věcný záměr zákona o sociálním bydlení, který je zacílen na vytvoření podmínek důstojného bydlení pro osoby v bytové nouzi, na snížení počtu lidí bez přístřeší, počtu lidí žijících na ubytovnách a v sociálně vyloučených lokalitách, snížení počtu lidí ohrožených bytovou nouzí. Má vést ke snížení počtu lidí, kteří vynakládají na bydlení vysoké procento svých příjmů (více jak 40 %) (např. senioři, rodiny samoživitelek a samoživitelů atp.) a jsou tak ohroženi chudobou, k prevenci bezdomovectví u sociálně, zdravotně či jinak znevýhodněných skupin a těch, kteří vynakládají nepřiměřeně vysoké % svých příjmů na bydlení (více než 40 %), k prevenci vzniku sociálně vyloučených lokalit a možnosti pro rozptýlení současných sociálně vyloučených lokalit.
Návrh zákona se má opírat zejména o následující principy:
• Sociální bydlení musí poskytovat dostatečnou právní jistotu tak, aby vyhovovalo nároku na bezpečný a důstojný domov.
• Sociální bydlení je bydlení na dobu sloužící k překlenutí nepříznivé životní situace nebo nepříznivých sociálních a majetkových poměrů pro oprávněné osoby v bytové nouzi. Sociální bydlení je nutné definovat nejen jako krátkodobé, ale i jako dlouhodobé pro ty osoby v bytové nouzi, které nemohou zlepšit svou životní situaci (typicky např. senioři či osoby se zdravotním hendikepem)
• Sociální bydlení by mělo být postaveno na využívání standardních bytů ve veřejném a případně i soukromém vlastnictví, ve spolupráci s neziskovými organizacemi atp. Byty určené k sociálnímu bydlení nesmí být substandardního charakteru.
• Azylové domy a další obdobná zařízení by měla fungovat v režimu sociálních služeb jako krátkodobé řešení pro řešení krizových situací.
• Povinnosti zajišťovat sociální bydlení by měly být rozděleny mezi stát (financování, vymezení sociálního bydlení atp.) a obce (povinnost zajistit dostatečnou kapacitu sociálního bydlení).
• Podpůrné sociální služby mají být nabízeny všem osobám nebo domácnostem, které je budou využívat podle svých individuálních potřeb. Nárok na získání relevantních sociálních služeb souvisejících s udržením bydlením pro osoby v bytové nouzi, sociální služba nemá být podmínkou pro získání sociálního bydlení, ale podpůrnou aktivitou.
• Obce, obecní úřady obce s rozšířenou působností, státní orgány a pronajímatelé dodržují při zajišťování sociálního bydlení zásadu rovného zacházení stanovenou jiným právním předpisem.
• Systém sociálního bydlení zaručuje, že nikdo nemusí žit na ulici, v ubytovně či nejistém bydlení. Tohoto cíle je dosaženo prostřednictvím souboru nástrojů bytové a sociální politiky, které zaručují nediskriminační přístup k sociálnímu bydlení či udržení bydlení.
• Nástroje sociálního bydlení musí reagovat na rozličné potřeby osob v bytové nouzi ve fázi prevence ztráty bydlení, přístupu k sociálnímu bydlení či jeho udržení.
• Nástroje sociálního bydlení nesmí vést územní segregaci a vytváření sociálně vyloučených lokalit.
- Návrh nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách, jímž mají být stanoveny podmínky pro čerpání dotace na sociální služby ze strany krajů, lhůty pro výplatu dotace do rozpočtu kraje, forma a obsah žádosti kraje o dotaci a lhůta pro její podání, forma a obsah přehledu čerpání dotace.

2. Profesní zákon (zákon o sociálních pracovnících):
V předchozích vydáních Newsletteru Vás ředitelka S.A.D. informovala o přípravě zákona o sociálních pracovnících, který má upravit kvalifikační podmínky sociálních pracovníků a zavést profesní komoru s povinným členstvím, a dále vyzvala k připomínkám k návrhu zákona, aby je mohla tlumočit na pracovních skupinách a kulatých stolech. JUDr. Novotná, předsedkyně Společnosti sociálních pracovníků ČR navrhuje ve svém dopise vyjádřit souhlas se vznikem zákona, popř. souhlas s výhradami, požádala příp. i o nesouhlasné reakce. Stanoviska chce vyhodnotit a připojit k diskusi k přípravám zákona. Tuto výzvu jsme Vám postoupili a zaznamenali několik reakcí, příp. nám posíláte svá vyjádření.
Dovolte prosím, abychom v této souvislosti shrnuli aktivity S.A.D. týkající se profesního zákona, a seznámili Vás s aktualizovaným znění stanoviska:
S.A.D. se k návrhu zákona vyjadřuje od zveřejnění první verze textu, účastní se akcí MPSV, které se k návrhu zákona vztahují, Dominika Najvert vystoupila na Hradeckých dnech sociální práce s vlastním rozborem návrhu zákona z hlediska jeho potřebnosti a dopadů pro sociální pracovníky, S.A.D. vydal stanovisko, které je k dispozici na našich stránkách. Většina těchto námitek nebyla vysvětlena, nebo zohledněna. V návaznosti na vydání nové verze návrhu zákona 7. listopadu 2014 výbor S.A.D. přijal aktualizované stanovisko, které přikládáme. Máte-li zájem vyjádřit se k tomuto stanovisku, uvítáme Vaše reakce na reditelka@azylovedomy.cz. Přejete-li si reagovat na výzvu Dr. Novotné, můžete Vaše podněty adresovat přímo na e-mail SSPCR@seznam.cz. Přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí můžete s dotazy či připomínkami kontaktovat na e-mailu melanie.zajacova@mpsv.cz a postup prací na návrhu zákona můžete sledovat na stránkách MPSV http://www.mpsv.cz/cs/17864.

Za Sdružení azylových domů
Dana Nedělníková

Příloha č. 2_služby péče o dítě v dětské skupině.docxdownload Příloha č. 1_Novela zákona o sociálních službách.docxdownload 141107 aktualizace stanoviska_Profesní zákon_SAD.docdownload 3._Pracovni_dokument_profesni_zakon_cerven_zari_FINAL.pdfdownload

Newsletter, červenec 2014

Vážení členové Sdružení azylových domů v ČR,
přeji vám krásné letní dny a příjemné prožití dovolených. Jsou to tři roky, kdy jsem vám psala první newsletter.
Tento je na nějakou chvíli poslední, který ode mne obdržíte, jelikož 28. července nastupuji na mateřskou dovolenou.
SAD bude po tuto dobu na mé pozici zastupován třemi lidmi. Pravidelnou dávku informací ze Sdružení azylových domů budete dostávat od koncepčního pracovníka - Dany Nedělníkové (dana.nedelnikova@azylovedomy.cz), na kterou se můžete obracet ve všech odborných záležitostech. Martina Čaputová (martina.caputova@azylovedomy.cz) bude vyřizovat veškerou korespondenci i e-maily došlé na adresu reditelka@azylovedomy.cz. Můžete s ní řešit vše ohledně vašeho členství. Hana Buříková (hana.burikova@azylovedomy.cz) je pověřena vedením a řízením SAD v době mé nepřítomnosti a má plnou moc k jednání a zastupování SAD. Ohledně Noci venku budu s těmi, kteří se letos zapojují do ročníku 2014, komunikovat já osobně i nadále.

více »

Newsletter, zima 2013-2014

Vážení členové Sdružení azylových domů v ČR,
přeji vám krásné zimní dny, ve kterých vám opět zasílám důležitá oznámení. Většina informací z tohoto newsletteru se bude dotýkat připravovaného návrhu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře. Věnujte prosím těmto informacím důležitost. Nyní máme možnost vyjádřit se k návrhu a připomínkovat tuto novou legislativní úpravu, která bude zásadně upravovat a regulovat profesi sociální práce i výkon sociální práce sociálními pracovníky.

Informace členské základně:
(veškeré dokumenty a podrobnosti naleznete v přílohách newsletteru)
Dne 13. listopadu 2013 byla Noc venku 2013 prezentována v Dobrém ránu České televize. Následující dva odkazy zachycují živé vstupy:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/413236100071110/?video&index=290783#video
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/413236100071110/?video&index=290819#video

více »

Newsletter - září, říjen 2013

Vážení členové Sdružení azylových domů v ČR,
přeji vám krásné podzimní dny, ve kterých vám opět zasílám důležitá oznámení.
Informace členské základně:
(veškeré dokumenty a podrobnosti naleznete v přílohách newsletteru)
• Organizace TechSoup Česká republika nabízí neziskovým organizacím v ČR softwarové aplikace některých poskytovatelů s významnou slevou. Mezi poskytovatele nabízející slevu patří Microsoft a Zoner, jejichž aplikace může nezisková organizace využívat za cenu rovnající se zlomku cen pro komerční firmy. Stačí se na stránkách firmy zaregistrovat, zaslat požadované dokumenty a už objednávat. Webová adresa: http://www.techsoup.cz.
• na webu www.azylovedomy.cz naleznete po přihlášení v sekci: dokumenty S.A.D. informace členské základně týkající se proběhlé valné hromady S.A.D., konkrétně schválený zápis z VH, revizní zprávu za rok 2011 a k ní vyjádření ředitelky S.A.D. a stanovisko Výboru S.A.D.
• Přípravy na Noc venku jsou již v plném proudu. V časopise Sociální práce/Sociálna práca vyšla pozvánka http://www.socialniprace.cz/index.php?sekce=8&podsekce=43&ukol=detail&id=198
• Dne 20. září 2013 se v Berlíně konala 8. evropská výzkumná konference o bezdomovectví s názvem Housing First. What’s Second? na které přednesla příspěvek kontaktní osoba člena S.A.D. – Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity – Mgr. Eliška Lindovská. Téma jejího příspěvku, který naleznete v příloze je: Jaké jsou taktiky pro zvládání chudoby a ohrožení chudobou v kontextu bezdomovectví v České republice a na území města Ostravy.
Platforma pro sociální bydlení, jejíž je Sdružení azylových domů v ČR, o.s. členem, se ptala politických stran kandidujících do Parlamentu ČR v mimořádných volbách v říjnu 2013 na jejich pohled na otázky týkající se bytové politiky a problematiky v oblasti sociálního bydlení. V příloze naleznete přehled odpovědí k jednotlivým otázkám s krátkým komentářem Platformy. Veškeré informace o činnosti a aktivitách Platformy pro sociální bydlení a odpovědi v plném znění jsou k dispozici na webu:www.socialnibydleni.org

více »

Newsletter, srpen 2013

Vážení členové Sdružení azylových domů v ČR,
v dalším z horkých letních dní vám zasílám aktuální informace, důležitá oznámení a v neposlední řadě také pozvání na velkou mezinárodní konferenci, kterou S.A.D. spolupořádá s Feantsou v Praze již 8.11.2013.

více »

Newsletter, červenec 2013

Vážení členové Sdružení azylových domů v ČR,
všem kteří se zúčastnili valné hromady tímto děkuji za jejich účast, připomínky i závěrečnou diskuzi ke směřování S.A.D. Zároveň po domluvě se členy na této VH oznamuji, že v jednotlivých regionech ještě v tomto roce proběhnou jednání s členy S.A.D., ředitelkou a zástupci zvoleného Výboru S.A.D. ve věci priorit a potřeb členské základny. Tyto výstupy by následně mohly být použity pro nastavení strategických cílů S.A.D. v dalším období, případně pak také pro jednání s příslušnými krajskými úřady konkrétních měst.

více »

Newsletter, I. pololetí 2013

sozialmarie.jpg

Vážení členové Sdružení azylových domů v ČR,
z důvodu značného časového vytížení běžícími projekty a aktivitami S.A.D. (vyjednávání na MPSV ohledně dofinancování a změny systému financování sociálních služeb, členství v expertní skupině MPSV, příprava konference Feantsy v Praze, jednání na několika úrovních v zájmu sociálního bydlení, příprava Noci venku 2013 na celostátní úrovni, realizace projektu Krokuz, a další) posílám souhrnný newsletter S.A.D. za I. pololetí 2013.

více »

Newsletter, prosinec 2012

pf_SAD_2013_mejl.jpg

Vážení členové Sdružení azylových domů v ČR,
přeji vám všem radostné a požehnané prožití vánočních svátků.
"Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť, všechno pomíjí, Bůh se ale nemění. Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí, jeho láska stačí."(Terezie z Avily)

Informace členské základně:

(veškeré dokumenty a podrobnosti naleznete v přílohách newsletteru)
„Souhrnný materiál pro tvorbu Koncepce práce s bezdomovci v ČR na období do roku 2020“ dr. Prudkého a týmu (zakázka z ESF a důležitý podklad pro tvorbu Koncepce bezdomovectví) byl zveřejněn na adrese http://www.esfcr.cz/folder/4808/ a taktéž vám ho zasílám i spolu s přílohami, které jsou rozděleny na dvě části /části 1-7 a části 8-15/, v příloze

více »

Newsletter, listopad 2012

NOC venku web_ foto pavel zuchnický 18.JPG

Vážené členky a členové Sdružení azylových domů v ČR,

•v příloze naleznete nabídku z Feantsy na účast v projektu zaměřeném na podporu bydlení ohrožených skupin. Týká se to služeb, které řeší ubytování klientů v bytech ne v institucích. Dotaz zní, zda by někdo z členské základny měl zájem se takového projektu účastnit?Bylo by vhodné zapojení například tam, kde existuje nějaká forma podporovaného bydlení.

více »

Newsletter, říjen 2012

images.jpg

Vážené členky a členové Sdružení azylových domů v ČR, o.s.,

v době příchodu Sv. Martina si Vám dovoluji zaslat říjnový newsletter. Kéž si častokrát v této době vybavíme jeho myšlenku : "Komu se v životě dobře daří, neměl by zapomínat na ty, kteří žijí v nouzi" (Antologia, p. 637)

více »

Newsletter, léto 2012

DSC_8974.jpg

Vážené členky a členové Sdružení azylových domů v ČR, o.s.,
z důvodů značné časové zaneprázdněnosti způsobené realizací projektu NOKD, realizací konference, tiskovou konferencí ve spolupráci s ČSÚ a soustavným vyjednáváním na úrovni MPSV Vám zasílám hromadný letní newsletter za měsíce červenec – září 2012.

více »

Newsletter, červen 2012

Vážené členky a členové Sdružení azylových domů v ČR, o.s.,
v tomto červnovém newsletteru Vám opět předám několik informací, o kterých se domnívám, že mohou být užitečné. Pozornost prosím věnujte pozvánce na konferenci Sdružení azylových domů v ČR, o.s. na kterou Vás zveme opět i v tomto roce, tentokráte do Prahy dne 18.9.2012. Bližší informace o konferenci naleznete v příloze.
V těchto dnech byste měli již obdržet Rozhodnutí MPSV o přidělené mimořádné dotaci a následně tyto finance formou mimořádné jednorázové splátky na své účty.
Dne 3.7. jsme opět jednali s ministrem práce a sociálních věcí. Bližší informace o výsledcích tohoto jednání a plánovaných dalších krocích naleznete v přiloženém zápise. Příští schůzka na MPSV je naplánována na 27. července 2012

více »

Newsletter, květen 2012

Vážené členky a členové Sdružení azylových domů v ČR, o.s.,
ráda bych Vám opět i v tomto květnovém newsletteru předala několik informací. Těm z Vás, kteří se zúčastnili zasedání Valné hromady S.A.D. ještě jednou děkujeme za účast. V příštím týdnu Vám všem zašleme zápis z Valné hromady. Jak jsem na Valné hromadě avizovala, přílohou tohoto newsletteru budou také informace ze schůzky s ministrem práce a sociálních věcí Dr. Drábkem, která se konala dne 24.5.2012.

více »

Newsletter, duben 2012

Vážení členové,
jak již zřejmě z médií víte, dne 10.4.2012 jsme se opět sešli s ministrem Drábkem. Po opakovaných a neúspěšných pokusech vyjednat na úrovni MPSV a KÚ dofinancování sociálních služeb ve výši cca 500 mil. jsme po předposledním jednání s ministrem oznámili záměr uskutečnit demonstraci. Více informací se dozvíte v příloze z dopisu členské základně.

více »

Newsletter, březen 2012

007819_05_039810.jpg

Vážení členové
Sdružení azylových domů v ČR stále jedná na všech úrovních (vláda, ministerstvo práce a sociálních věcí, kraje, média) společně se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, asociací a střešních organizací ve prospěch dofinancování ohrožených sociálních služeb v tomto roce. Více informací se k tomuto dozvíte v dopise ředitelky a v dalších přílohách newsletteru.

více »

Newsletter, únor 2012

Vážení členové,
S.A.D. v těchto dnech usilovně jedná se zástupci poskytovatelů sociálních služeb, asociací a střešních organizací v ČR a připravuje se na mediální kampaň za dofinancování ohrožených služeb sociální prevence v roce 2012. Více informací k těmto aktivitám naleznete v přiloženém dopise ředitelky S.A.D. členské základně.

více »

newsletter březen 2011

newsletter_březen_2011.pdfdownload

newsletter únor 2011

newsletter_unor_11.pdfdownload

newsletter prosinec 2010

newsletter 12_2010.docdownload

newsletter listopad 2010

newsletter 11_2010.docdownload

newsletter září 2010

newsletter 9_2010.docdownload

newsletter květen 2010

newsletter_květen 2010.pdfdownload

newsletter duben 2010

newsletter_duben 2010.pdfdownload
VYHLEDÁVAČ
DATABÁZE POSKYTOVATELŮ SLUŽEB OSOBÁM V NOUZI
mapa

výběr dle krajů/okresů výběr dle krajů/okresů

zobrazit seznam zařízení zobrazit seznam zařízení

výběr dle cílové skupiny výběr dle cílové skupiny

výběr dle typu služby výběr dle typu služby
www.stayinbrecon.co.uk mulberry bags mulberry outlet mulberry sale mulberry handbags mulberry bag mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk mulberry purse mulberry bayswater mulberry outlet york mulberry factory shop mulberry uk www.bouddhawokparis.fr